1. Generelle bestemmelser
For at kunne tegne et abonnement hos BG Group ApS, BGsys.dk, BGsys.biz og/eller BGhost, herefter benævnt BG Group ApS kræves det, at kunden er myndig.

2. Særaftaler
Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med BG Group ApS og enhver gældende aftale kan kun godkendes såfremt der foreliggeren underskrevet, skriftligt aftale mellem BG Group ApS samt den involverede modpart.

3. Brug af kundeoplysninger
Et Webhotel-abonnement hos BG Group ApS inkluderer automatisk registrering af navn, adresse og email i BG Group ApS's e-post nyheds mailing liste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre BG Group ApS opmærksom herpå.

4. Mail
Et Webhotel-abonnement hos BG Group ApS giver adgang til at benytte BG Group ApS's mailservere.

5. Hjemmesider
Oprettelsen af et Webhotel-abonnement hos BG Group ApS giver automatisk mulighed for at etablere en hjemmeside. Diskplads til rådighed afhænger af den valgte abonnement. Almindelig oprettelse sker efter reglen inden 7 dage efter at BG Group ApS har modtaget en bestilling og betaling fra kunden.

6. Brug
Det er ikke tilladt at have større mængder fil arkiver liggende til fri download eller visning uden forudgående aftale med BG Group ApS. Hensigten er ikke at fungere som en ekstern harddisk for lagring af data filer som zip, MP3, jpg, etc., men som fremvisnings- / salgsplads for virksomheder og private. Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af BG Group ApS's servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale.
BG Group ApS er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager hvor specielt materiale skal placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier.
Det er ikke tilladt at overdrage, flytte, videresælge eller distribuere pakkeløsninger leveret af BG Group ApS uden særlig skriftlige tilladelse.

7. Driftssikkerhed
BG Group ApS forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder BG Group ApS sig endvidere retten til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. Sker dette, vil BG Group ApS's medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse.

8. Abonnementsbetaling
Abonnement for webhotel betales, uanset abonnementstype, forud. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.

9. Betalingsbetingelser
Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af Dankort, Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Electron og JCB tillægges gebyr fra BG Group ApS 's side.
BG Group ApS's betalingsbetingelser er altid forud for 6 eller 12 måneder af gangen.
Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelser forbeholder BG Group ApS sig retten til at lukke for hele eller dele af aftalens ydelser.
BG Group ApS giver 30 dages fortrydelsesret, hvorefter aftalen er bindende. Såfremt kunden gør hævd på sin fortrydelsesret, refunderes resterende leje til kundens konto.
Såfremt BG Group ApS's produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge DK - forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret ved fjernsalg).


10. Abonnementets varighed
Abonnementet løber indtil det opsiges og faktureres i henhold til den til enhver tid gældende pris.

11. Ændring af abonnement
Et Webhotel-abonnement kan til enhver tid ændres til en abonnementstype til en højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Ændring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun ske med udgangen af abonnementsperioden.

12. Opsigelse af abonnement
Abonnementet kan til enhver tid opsiges af begge parter med tre måneders varsel til udgangen af abonnements perioden. Opsigelse skal ske skriftligt (godkendt mailadresse accepteres).
Ønsker BG Group ApS at lukke specielle abonnements-typer eller særtjenester, kan BG Group ApS opsige abonnementet med én måneds varsel.
Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.
Foretager BG Group ApS væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internet. Bliver BG Group ApS vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder i det omfang, der foretages undersøgelser efter dansk ret. BG Group ApS vil ligeledes kunne opsige abonnementet uden varsel, såfremt kunden ikke overholder kundevilkårene, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med Internettets tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Internettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende net etikette, fx afslører andre menneskers private forhold eller via sin adfærd generer andre brugere af Internet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse blive slettet 7 dage efter abonnementets ophør.

13. Fri trafik
Hos BG Group er der almindeligvis fri trafik på alle webhoteller, dog kan grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra BG Group ApS's servere eller begrænsning af båndbredden.
Som vejledende trafik gælder følgende trin:
Basic Hosting: 0 - 5 Gb /mdr
Pro Hosting: 5 - 10 Gb / mdr
Lux Hosting: 10 - 15 Gb / mdr
I tilfælde af væsentlige overskridelser af disse trin, kan der blive tale om opgradering af sitet - efter aftale.
Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. BG Group tilbyder fri adgang til standard scripts, samt brug af andre scripts, det forudsættes dog at der er tale om scripts der ikke belaster serverne i urimelig grad.

14. Ansvar
Kundens brug af et ”BG Group ApS abonnement” sker i enhver henseende på eget ansvar. BG Group ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internet.
BG Group ApS kan således ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internet.
BG Group ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos BG Group ApS eller force majeure, herunder også strejke og lockout. BG Group ApS påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil knyttede ydelser. BG Group ApS påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

15. Kontakt
BG Group tilbyder telefonisk og mail-baseret support. Alle support spørgsmål besvares altid indenfor 24 timer. Alle spørgsmål relateret til salg og regnskab besvares indenfor 24 timer i hverdage.

16. Ændring af betingelser
BG Group ApS´s salgs- og leveringsbetingelser, kan af BG Group ApS ændres med et varsel på 45 dage. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved almindelig dansk domstol.