Webshops findes i mange variationer, der hver for sig er tilpasset et marked (stort eller lille), og det er ikke altid let at vælge.
Det er vigtigt at det valg man træffer passer til ambitioner og økonomi.
Alle shop-systemer kan tilpasses i deres layout i en grad så man kan lave samme design på (næsten) alle, så design er vigtigt, men noget, der kan ændres.
Herunder findes den aktuelle liste over systemer vi kan anbefale.
I Webshop anbefaler vi:
BG Webshop

BG Webshop


 299,00 DKK
eks. moms